POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies.
Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji
pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub
korzystając z niej i przesyłając nam jakiekolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje
warunki niniejszej polityki prywatności.
Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym w
szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE („RODO”) oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(„Ustawa”).

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Design and Business Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Majkowskiego 30/1, 81-717 Sopot, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000583103, NIP
5851472894, REGON 363234113 (Administrator).

II. Kontakt z Administratorem

Adres do korespondencji: ul. Majkowskiego 30/1, 81-717 Sopot
Telefon: ____________
e-mail: ______________________

III. Zasady ochrony danych osobowych

1. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane
zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu
udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
2. Dbamy o to, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z zasadami
dotyczącymi merytorycznej poprawności oraz adekwatnie do celów w jakich zostały
zebrane.
3. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały
zebrane, przez okres niezbędny do ochrony naszych interesów (w szczególności
przedawnienie ewentualnych roszczeń), a dodatkowo przez okres w jakim jesteśmy do

tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Po
upływie tego okresu dane osobowe zostaną zniszczone lub trwale usunięte.
4. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych
osobowych.
5. Przetwarzane przez nas dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie,
gdy jest to niezbędne w ramach realizacji umowy lub podjęcia innych działań na Twoje
żądanie, na podstawie ciążącego na nas obowiązku ustawowego, naszego prawnie
uzasadnionego interesu lub jeżeli wcześniej wyraziłeś na to zgodę. Odbiorcą Twoich
danych osobowych mogą być nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, a
ponadto usługodawcy zewnętrzni, dostawcy systemów informatycznych, podmioty
świadczące usługi IT, usługi księgowe, prawne, doradcze, analityczne, marketingowe,
operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy systemów płatności elektronicznych i banki w
zakresie realizacji płatności oraz organy uprawnione do otrzymania danych osobowych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
6. Przetwarzane dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej i
Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.
7. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
również w formie profilowania.

IV. Sposoby pozyskiwania danych

Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:
a. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom
dostępnym na naszej stronie, służącym do celów kontaktowych, zgłoszenia pytań
oraz wyrażenia uwag;
b. kontakt bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się różne numery
telefonów i faksów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;
c. podczas korzystania z zasobów strony www.designandbusiness.pl – gromadzone są
informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies" lub "web
beacons".
 Cookies – to małe pliki tekstowe nazywane „ciasteczkami”, wysyłane przez nasz
serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika
(komputerze, laptopie, smartfonie). Używamy ich dla dostosowania treści i usług
do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań użytkowników serwisu
Administratora, zrozumienia sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszego
serwisu oraz stałego udoskonalania naszego serwisu internetowego, czyniąc go
jeszcze przyjaźniejszym i lepiej dostosowanym do potrzeb użytkowników. Pliki
cookies służą ponadto zapewnieniu bezpieczeństwa podczas korzystania za
strony internetowej np. w celu wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję
przyjmowania cookies lub nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies

w oknie znajdującym się na stronie, jednakże efektem takiej zmiany może być
utrata możliwości korzystania ze strony Administratora.
 Web beacons – elektroniczne elementy graficzne (zwane również web bugs, clear
gifs albo trackers), które umożliwiają określenie liczby użytkowników, którzy
odwiedzili naszą stronę, dzięki kliknięciu na ogłoszenie dotyczące naszych
produktów i usług ze strony innej firmy. Web beacons gromadzą informacje w
ograniczonym zakresie, należy do nich numer cookie, czas i data otworzenia
strony oraz opis strony, na której znajduje się web beacon. Nasze strony nie
zawierają web beacons umieszczonych przez innych ogłoszeniodawców, ale
korzystamy z usług osób trzecich w celu zbierania dla nas tych danych.
W związku z tym, że web beacons są stosowane w połączeniu z cookies, można je
dezaktywować poprzez wyłączenie cookies lub zmianę ustawień cookies w
przeglądarce.


V. W jakim celu są wykorzystywane zebrane przez nas dane

1. Dane osobowe są wykorzystywane:

a. do celów realizacji usług i dostaw produktów zamówionych przez klientów
oraz związanych z tym czynności (np. składania reklamacji) – tj. na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – tj. na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c) RODO.

2. W przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach
marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora na podstawie art. 6 ust.
1lit. a) RODO.

VI. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

Administrator zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom
technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu
danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 

VII. Prawa użytkownika

1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji dostaw produktów i
usług oferowanych przez Administratora jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest
dobrowolne.
2. Administrator respektuje prawa przysługujące każdej osobie, której dane przetwarza:
dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby
skutki prawne lub w inny sposób istotnie na nią wpływa.
3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta
ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie
to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
4. Osoba, której dane przetwarzamy może skorzystać ze swoich uprawnień poprzez
skierowanie do Administratora pisma, w którym przedstawi swoje żądania.
5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VIII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności. Na zmiany w
polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie
ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i
użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej Administratora.

Kontakt

Design and Business Sp. z o.o.
Inspirujemy do sukcesu

TRITUM Business Park
al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

Tel. 607 65 80 45

info@designandbusiness.pl

zapytania@designandbusiness.pl

NIP: 5851472894 | REGON: 363234113 | KRS: 0000583103

Kapitał zakładowy: 50 000 zł