Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnejsprzyjającej integracji społecznej

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.
W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.
Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).
Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca

integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa

środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna

kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa

sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

„Opracowanie innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypownia oraz produkcji małoseryjnej ekologicznych opakowań.”

Projekt realizowany przez Design and Business Sp. z o.o. korzysta z dofinansowania o wartości 395.000,00 PLN  otrzymanego od Norwegii.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi doradztwa, projektowania i produkcji elementów prototypowych oraz krótkich serii pilotażowych, inteligentnych, ekologicznych opakowań dla produkcji małoseryjnej, w oparciu o technologie przyjazne środowisku.

Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego NORW.00.00.00
Oś priorytetowa 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
Działanie 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje
Poddziałanie 19.1.4 Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet – Small Grants Schemes for female enterprises
Numer wniosku o dofinansowanie: NORW.19.01.04-22-0013/20
Całkowita wartość projektu: 712 539.00 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 579 300.00 PLN
Wartość przyznanego dofinansowania: 394 965.00 PLN
www.norwaygrants.org 


Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie do działalności Design and Business sp. z o.o. nowej innowacyjnej usługi doradczej z zakresu projektowania, prototypowania oraz produkcji małoseryjnej eko opakowań o unikatowych cechach użytkowych.
Głównym celem realizacji projektu jest rozwój przedsiębiorstwa, w tym zwiększenie jego konkurencyjności. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez opracowanie i wdrożenie do firmy i nowej usługi oraz produktu w oparciu o technologie przyjazne środowisku. Opracowane w ramach usługi opakowania charakteryzować się będą szczególnymi cechami użytkowymi zarówno w zakresie otwierania, wyjmowania produktu jak również funkcji izolacyjnych i sposobu utylizacji. Projektowanie opakowań oparte będzie na dobrych praktykach wzorniczych ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia użytkownika (UX).
Realizacja projektu stymulować będzie rozwój firmy D&B m.in. poprzez wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania gospodarką materiałową, wzmocnienie współpracy z krajami europejskimi, zwłaszcza w zakresie współpracy z firmami wymagającymi małoseryjnych nakładów eko opakowań do swoich produktów. Stąd też opracowywana usługa ma spełniać wysokie oczekiwania norweskich kontrahentów w zakresie ochrony środowiska. Ponadto działania planowane w ramach projektu mają na celu budowanie wizerunku D&B jako przedsiębiorstwa opartego na innowacjach.
Osiągnięciu celów projektu służyć mają inwestycja początkowa oraz usługi doradcze projektowane zgodnie z nowoczesnym podejściem service design.
Realizacja usług doradczych ma na celu opracowanie nowej usługi oraz produktu w zakresie wymagań od strony technologicznej, jak i wzorniczej oraz efektywnego wdrożenia na wybrane rynki.
Planowana inwestycja początkowa ma na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających racjonalne gospodarowanie materiałami oraz kontrolę odpadów po produkcyjnych, przyczyniających się do ochrony środowiska.