Jak inspirujemy?

firma


Design and Business

inspiruje firmy i obszar biznesu do sukcesu działając w obszarze audytów  i preaudytów wzorniczych, szkoleń,  budowania działów B+R oraz ochrony wzornictwa przemysłowego

Przeznaczeniem i misją firmy jest działanie odpowiedzialnie społecznie wraz z nutą designu. W ramach działalności prowadzonej od 2000 roku a następnie przekształconej w spółkę z o.o. firma z powodzeniem pozwoliła polskim przedsiębiorstwom na wzrost kompetencji pracowników, uzupełnienie umiejętności kadry kierowniczej, wdrożenie optymalnych instrumentów zarządczych, opracowanie innowacyjnych strategii komunikacji marketingowej oraz zmapowanie procesów operacyjnych.

działając


z ogromnym doświadczeniem


i intuicją

dbając o charakter inspirowanych zmian dopasowano do klientów rozwiązania, które w każdym przypadku pozwoliły na zastosowanie efektywnych rozwiązań.

Wszyscy  klienci podkreślają bardzo ważny dla firmy Design and Business czynnik ich motywacji do działań kierujących przedsiębiorstwo na realizację celów strategicznych. Dodatkowo dbamy o klasę oraz design stylu komunikacji naszych klientów i ich otoczenia biznesowego na rynku krajowym oraz międzynarodowym.

W wybranych zleceniach zastosowano shadow management aby możliwie optymalnie wdrożyć zmiany i opracowane instrumenty zarządcze.

Na pewno firma Design and Business wraz z wsparciem merytorycznym klienta zainspiruje i pomoże wdrożyć innowację biznesową oraz przygotuje strategię unique selling proposition.

certyfikowane
szkolenia

warsztatowe zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych potrzebnych do wykonywania pracy. Zakres tematyczny szkoleń jest realizowany po audycie potrzeb pracownika i przedsiębiorstwa.

audyt

wzorniczy

inaczej: wzór na konkurencję.
To opracowanie spójnej i efektywnej strategii innowacji rozwojowej firmy, gwarantującej budowanie wyróżniającej się marki, opartej o komunikację USP. Przy zastosowaniu mapowania procesowego optymalizuje wewnętrzne procesy zarządczych w firmach. Audyt wzorniczy warunkuje wdrożenie na rynek konkurencyjnych i zgodnych z ideą designu produktów oraz usług. Wdrażane projekty, uwzględniające międzynarodowe trendy wzornicze, pozwalają na uzyskanie wyjątkowej estetyki produkcyjnej generującej wzrost sprzedaży.

Design dla przedsiębiorców

W ramach poddziałania  2.3.5 Design dla przedsiębiorców konkursu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie celem jest  sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, którego efektem będzie wdrożenie przez firmę nowego, ulepszonego wyrobu lub usługi i sfinansowanie niezbędnej inwestycji do jego wdrożenia, wykonujemy  preaudyt wzorniczy. 

Przedmiotem usługi jest analiza dotychczasowego poziomu wzornictwa w firmie pod kątem tworzenia innowacyjnych wzorniczo produktów i usług  oraz opracowanie rekomendacji na potrzeby projektowania nowych produktów. Realizacja preaudytu wzorniczego stanowi podstawę do ubiegania się o dofinansowanie rozwoju produktowego firmy z udziałem środków publicznych.

 1. Wstępna analiza potencjału rynkowego firmy i dotychczasowych produktów (w tym: identyfikacja grup odbiorców, ocena konkurencji, dostawców i partnerów)

 2. Analiza dotychczasowego wzornictwa w firmie i potencjału wzorniczego (ocena kompetencji w zakresie wzornictwa, ocena technologii do projektowania)

 3. Przeprowadzenie warsztatów w zakresie definiowania nowych produktów i usług oraz opracowanie rekomendacji wzmacniających ich poziom innowacyjności

 4. Opracowanie charakterystyki (opis) nowych produktów oraz wsparcie firmy w definiowaniu i planowaniu projektów wzorniczych

 5. Opracowanie dokumentacji preaudytowej wraz z opisem nowych produktów i usług pod potrzeby dofinansowania ze środków publicznych (jak np. Design dla Przedsiębiorców, Wzór na Konkurencję i równoważne)

 1. Wstępna analiza potencjału wytwórczego firmy (ocena infrastruktury i kapitału intelektualnego niezbędnego do tworzenia nowych produktów i usług)

 2. Identyfikacja problemów wzorniczych (analiza potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, ocena zgodności dotychczasowego wzornictwa z trendami, porównanie z ofertą konkurencji)

 3. Przeprowadzenie wstępnych badań focusowych zainteresowania nowymi produktami

 4. Opracowanie strategicznych rekomendacji w zakresie wzorniczego rozwoju firmy i nowych produktów

HoReCa

Design and Business w krótkim czasie stała się liderem w kształceniu kadry menadżerskiej, łącząc wieloletnie doświadczenie z innowacyjnym podejściem do gastronomii.

Nasze doradztwo opiera się przede wszystkim na długoletnim zaangażowaniu oraz doświadczeniu w pracy z klientem. W swojej działalności skupiamy się przede wszystkim na jakości oferowanych usług oraz na jak najwyższej satysfakcji naszego klienta z zrealizowanej przez nas usługi. Dzięki współpracy z najlepszymi partnerami w branży gastronomicznej i hotelarskiej wciąż poszerzamy swoje kwalifikacje oraz ofertę.

SZKOLENIA

I DORADZTWO W OBSZARZE BRANŻY HORECA

 • Hotel Marketing Menedżer - czyli opracowanie strategii sprzedaży oferty hotelowej przy zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych,
 • Nowoczesne gotowanie, ważne trendy w gastronomii,
 • Metody doskonalenia produkcji, czyli jak uniknąć́ błędów w procesie produkcji cukierniczej,
 • Procedury produkcyjne – postępowanie z alergenami w zakładzie przetwórstwa cukierniczego,
 • Vademecum pokojowej, czyli nowoczesny housekeeping, planowanie i harmonogramowanie produkcji cukierniczej, czyli kompleksowe wsparcie procesu produkcji cukierniczej z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim,
 • Budowanie strategii rozwoju opakowań i procesów produkcji cukierniczej,
 • Strategie rozwoju produktowego w zakresie produktów naturalnych, prozdrowotnych i ekologicznych w branży piekarniczej,
 • Projekty wzornicze opakowań i produktów rzemieślniczych dla cukierników,
 • Strategie komunikacji marketingowej i promowania naturalnych produktów,
 • Metody doskonalenia produkcji w procesach produkcyjnych (w tym dla branży cukierniczej),
 • Procedury produkcyjne – postępowanie z alergenami w zakładzie przetwórstwa cukierniczego,
 • Planowanie i harmonogramowanie produkcji cukierniczej, czyli kompleksowe wsparcie procesu produkcji cukierniczej z wykorzystaniem branżowego słownictwa w języku angielskim.
 • Audyt wzorniczy

  Audyt wzorniczy obejmie : analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów konkurencji oraz kluczowych w kontekście trendów otoczenia firmy branżowych, analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

  Natomiast strategia wzornicza tj. dokument (raport) opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego - zawiera następujące elementy:

  1. Ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, działań marketingowych firmy;

  2. Określenie kluczowych w kontekście trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek;

  3. Definiowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;

  1. Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;

  2. Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie;

  3. Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

  Dział B+R

  Realizujemy bardzo korzystną w obszarze zarządzania finansami firmy usługę doradczą w zakresie rozwoju firmy – Budowa działu B+R. Celem usługi jest podnoszenie zdolności organizacji do tworzenia nowych, innowacyjnych produktów i usług poprzez budowanie dedykowanych działów i zespołów B+R (badawczo-rozwojowych, ang. R&D – Research and Developement).

  1. Audyt potencjału intelektualnego firmy (kapitał ludzki, kapitał strukturalny – systemy, technologie)

  2. Ocena ekspercka zdolności organizacji do tworzenia innowacji produktowych

  3. Opracowanie rekomendacji do pozyskiwania źródeł finansowania na badania i rozwój

  4. Warsztaty w zakresie technik pobudzania kreatywności pracowników

  1. Analiza dotychczasowych produktów oraz ocena potencjału rynkowego (rozwojowego)

  2. Opracowanie rekomendacji do działań restrukturyzacyjnych niezbędnych do budowy dedykowanych działów R&D

  3. Wsparcie w tworzeniu ładu zarządzania działem i projektami R&D oraz opracowanie mechanizmów dokumentowania prac badawczo-rozwojowych (w tym identyfikacja aktywności podlegających ulgom podatkowym w zakresie badań i rozwoju*)

  4. Warsztaty w zakresie zarządzania projektami R&D

  Należy nadmienić iż: * Od 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy inwestujący w innowacje mogą skorzystać z ulgi w podatku CIT. Każde przedsiębiorstwo może odliczyć do 100% wyodrębnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Jako działalność badawczo-rozwojową rozumie się badania naukowe, projekty lub prace rozwojowe, które są podejmowane systematycznie przez przedsiębiorstwo w celu zwiększania, a także wykorzystania już istniejących zasobów wiedzy do tworzenia nowych produktów. Kluczem do skorzystania ze wsparcia jest prawidłowe zdefiniowanie aktywności – procesów i projektów oraz ich kosztów w obrębie organizacji.

  Do ulgi podatkowej kwalifikuje się m.in. takie koszty jak:

  1. zatrudnienie pracowników zaangażowanych w działania badawczo-rozwojowe

  2. ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych świadczonych lub wykonywanych na podstawie umowy przez jednostkę naukową, na potrzeby prowadzonej działalności B+R

  3. odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności B+R

  1. nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R

  2. korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w działalności B+R

  3. koszty uzyskania patentu, ochrony wzoru użytkowego i przemysłowego

  Design IT

  W pierwszym etapie

  Na początku każdego audytu definiujemy wraz z klientem cele biznesowe.

  W drugim etapie

  Badamy serwis pod kątem heurystyk oceniając między innymi:
  nawigację w serwisie,
  intuicyjność
  przejrzystość interfejsu
  zrozumiałość tekstów
  umiejscowienie elementów
  prowadzenie wzroku w serwisie
  wykorzystanie tzw “dobrych praktyk”
  Wszystko pod kątem zdefiniowanych wcześniej celów.

  W trzecim etapie

  Przygotowujemy dokładny raport tekstowo graficzny z wykonanego audytu, który zawiera wszystkie informacje na temat Twojego serwisu wraz z propozycjami zmian, testów A/B.

  Ochrona wzornictwa

  Wspieramy polskie wzornictwo, wzornictwo przemysłowe naszych klientów,  w obszarze prawnym  własności intelektualnej. Uzyskujemy ochronę na przedmioty własności intelektualnej i przemysłowej. Doradzamy w budowie strategii ochrony własności intelektualnej. Wykonujemy analizę i badanie zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, przygotowujemy dokumentację i dokonujemy  zgłoszenia ochrony wzoru przemysłowego i prowadzimy postępowania aż do uzyskania prawomocnej decyzji. Przeprowadzamy transakcje dotyczące przedmiotów własności intelektualnej. Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych w zakresie dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z prawami własności intelektualnej. W tym zakresie współpracujemy z kancelarią Brzezicki i Gierszewski

  BG-law

  Referencje

  Firma Design and Business sp. z o.o przeprowadziła w 2015 roku audyt strategii rozwoju produktu w zakresie sprzedaży usług prepresowych oraz procesów komunikacji z klientem eksportowym w zakresie usług poligraficznych. Zakres przedmiotowy prac obejmował, m.in. analizę potencjału rozwojowego rynków eksportowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku skandynawskiego, opracowanie strategii sprzedaży i marketingu. W wyniku prowadzonego zlecenia z została wdrożona marka Haveaprint.

  Pragniemy udzielić referencji firmie Design and Business sp. z o.o, która dla naszej firmy przeprowadziła w 2016 roku audyt strategii rozwoju usług implantologiczno-dentystycznych. Współpraca z firmą Design and Business Sp. z o.o. przebiega bardzo sprawnie dzięki bardzo korzystnym rozwiązaniom w obszarze operacyjnym wskazywanym przez referenta.

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Design and Business jako naszego biznesowego mentora, który w dotychczasowej współpracy wskazywał na rozwiązania zarządcze i operacyjne celem optymalizacji rozwoju naszej firmy. Dodatkowo firma Design and Business sp z o.o. stworzyła dla naszej firmy wyjątkową kreację w obszarze komunikacji marketingowej oraz wsparła proces wdrożeniowy marki Smaki Lasu.

  Udzielamy referencji firmie Design and Business sp. z o.o, która dla naszej firmy przeprowadziła w 2016 roku audyt strategii rozwoju usług motoryzacyjnych. Zakres przedmiotowy prac obejmował: analizę rynku konkurencyjnego, weryfikację procesu komunikacji z klientem, opracowanie strategii marketingu. Dodatkowo w ramach współpracy zostały przeprowadzone szkolenia wewnętrzne w obszarze sprzedaży. Polecamy firmę Design and Business jako naszego biznesowego mentora, na bieżąco inspiruje naszą organizację do sukcesu.

  Udzielamy referencji firmie Design and Business sp. z o.o, która dla naszej firmy przeprowadziła w 2015 roku audyt strategii rozwoju usługi zarządzania drukiem. Zakres przedmiotowy prac obejmował opracowanie strategii unique selling proposition wraz z strategią komunikacji marketingowej nowej usługi.

  Pragniemy udzielić referencji firmie Design and Business Sp. z o.o , która dla naszej firmy przeprowadziła w 2018 audyt wzorniczy w ramach konkursu Wzór na konkurencję.

  Firma Design and Business sp. z o.o, przeprowadziła w 2015 roku audyt strategii rozwoju w zakresie produkcji i sprzedaży mebli oraz tapicerki dedykowanej branży jachtowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Design and Business jako naszego biznesowego mentora, który w dotychczasowej współpracy wskazywał na optymalne rozwiązania. W ramach współpracy prowadzone są również szkolenia wewnętrzne.

  Firma Design and Business sp. z o.o. w 2016 roku przeprowadziła audyt strategii rozwoju produktu w zakresie produkcji i sprzedaży nagród sportowych oraz biznesowych opartych o innowacyjną technologię spawalniczą. Zakres przedmiotowy prac obejmował: weryfikację dostępnych technologii produkcji, opracowanie strategii unique selling proposition. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Design and Business sp z o.o.

  Pragniemy potwierdzić rzetelne przeprowadzenie audytu wzorniczego i przygotowanie na jego podstawie wniosków do działań strategicznych oraz operacyjnych. Dodatkowo została wdrożona strategia komunikacji marketingowej umożliwiająca dalszy rozwój firmy Kamena Decor.

  Realizując współpracę z Panią Dominiką Czechowską od 2011 roku potwierdzamy rzetelne wykonanie audytu wzorniczego, który stał się strategią wdrożenia spójnej koncepcji strategii komunikacji marketingowej opartych o nowe marki produkcyjne. Dodatkowo w tym okresie przeprowadzane były szkolenia i spotkania doradcze pozwalające na optymalizację procesów zarządczych naszego przedsiębiorstwa.

  Opracowany materiał zawierał m.in. analizę działalności naszego przedsiębiorstwa pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych oraz rekomendacje dalszych szczegółowych działań w obszarze zaprojektowania innowacyjnego produktu.

  Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z firmą Design and Business Sp z o.o. i nadmieniamy iż audyt został przeprowadzony rzetelnie, zawierając wnikliwą analizę naszej organizacji.

  pracujemy w systemie


  success fee

  co jest wyjątkową formą gwarancji
  wskazanych rozwiązań
  przez zespół Design and Business.

  W ramach działalności Design and business oraz rekomendowanych firm współpracujących dotychczas zainspirowaliśmy lub nadal inspirujemy ponad 50 przedsiębiorstw

  Agnes Fashion Group, Plast-Farb, Have a book, Vivadental, Ecopartner, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, 24 Group, Baltic Press, Bartmedica, Kamena Decor, Nasza Chata, Langowski Shipping, Seko SA, Więcki Chłodnictwo, Polskie Polisy, Ladeco, Vey, Iuridico, Matraccy, BWP Skórkiewicz, Adriatica, NC Media Dworakowski, Actia Forum, Vitals, Germanicus, SKIM, Śliwa Plastic Injection Moulding, Condohotels Management, GS Seacon, Moto Strefa, Omida Group, VGL, STBU.

  Współpracując z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza
  doradziliśmy ekspercko w obszarze biznesowym
  36 firmom z segmentu MŚP.

  Działamy we wszystkich branżach i sektorach

  Posiadamy certyfikat ISO 9001
  w zakresie szkoleń, doradztwa oraz audytów wzorniczych.

  Kontakt do inspiracji

  Design and Business Sp. z o.o.
  Inspirujemy do sukcesu

  TRITUM Business Park
  al. Zwycięstwa 245/3, 81-525 Gdynia

  Tel. 607 65 80 45

  info@designandbusiness.pl

  NIP: 5851472894REGON: 363234113KRS: 0000583103

  Kapitał zakładowy: 50 000 zł